University of Wyoming, Fay W. Whitney School of Nursing